Piligriminis žygis šv. Jokūbo keliais Lietuvoje

2020 metų birželio 11 d. šv. Jono Bosko ateitininkai dalyvavo šv. Jokūbo kelio jaunųjų ambasadorių estafetėje. Piligriminis žygis skirtas Šv. Jokūbo keliui ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30mečiui. Pagrindinis uždavinys buvo einant šv. Jokūbo keliu suvokti, kas yra piligrimystė, kodėl mes keliaujame, ko ieškome? Kitas svarbus uždavinys, kurį kėlėme – ar pažįstame Lietuvos istoriją, ar žinome asmenybes, kurios kūrė Lietuvą, kovojo dėl jos laisvės?
Mūsų kelionė prasidėjo sustojimu prie partizano J. Lukšos Daumanto žūties vietos. Sustoję Veiverių Šv. Liudviko bažnyčios kieme trumpam pokalbiui su klebonu ir atžymai į piligrimo pasą, piligrimai pasivaikščiojo po Skausmo kalnelį. Kazlų Rūdoje mus pasitikusios Pr. Dovydaičio vidurinės mokyklos istorijos mokytojos ir direktorė papasakojo apie iškilią asmenybę -Praną Dovydaitį. Trumpam sustoję prie prezidento K. Griniaus kapo – sugiedojome Lietuvos Respublikos himną. Sasnavoje mus pasitiko Švč. Mergelės Marijos vardo parapijos klebonas kunigas Linas Baltrušaitis, kuris, atpasakojęs bažnyčios kūrimosi istoriją, uždėjo štampus į piligrimų pasus.
Važiuodami iki Skardupių, mokiniai klausėsi pasakojimo apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį, kuris, gimęs Lūginėje, aukso medaliu baigęs Petrapilio dvasinę akademiją, save aukojo bažnyčiai, žmonėms.
Skardupiuose mus pasitiko parapijos klebonas kunigas Algirdas Petras Kanapka. Mokiniai sužinojo apaštalo šv. Jokūbo istoriją ir bažnyčioje kabančio paveikslo šv. Jokūbui istoriją. Taip pat išgirdome pačios parapijos ir joje tarnavusių kunigų pasiaukojimo istorijas. Adoracijos metu išsiaiškinome, kas yra piligrimas, piligrimystė, kodėl mes einame, ko ieškome? Turėjome galimybę susitaikyti su Dievu, priimti šv. Komuniją. Po agapės pasivaikščiojome po Visų Šventųjų parką, įkurtą kunigo Petro iniciatyva ir kuriamą visų geros valios žmonių iki šiol.
Piligriminės kelionės kulminacija – susitikimas su šv.. Jokūbo draugų asociacijos prezidente Rima Blikertiene Punios Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje, kuri įteikė Švento Jokūbo piligrimų kelio Lietuvoje ambasadoriaus pažymėjimus.
Dėkoju savo kolegai, kūno kultūros mokytojui Minvydui Matlašaičiui už pagalbą kelionės metu.
Dėkoju mokiniams, ateitininkams, kurie liko ištikimi idealams, amžinosioms vertybėm.
Tikybos mokytoja Renata Markevičienė