Mokytojams

Budėjimo tvarkaraštis

Nuorodos įvairioms veikloms

Lietuvių kalbai, gamtai ir žmogui, biologijai, geografijai, žmogaus saugai skirta metodinę medžiagą rasite http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/

Įvairiems mokomiesiems dalykams skirtos svetainės http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/SMP.aspx

Kompetencijų ugdymui  http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/

Kvalifikacijos tobulinimui. Mokytojo TV  http://mokytojotv.blogspot.lt/

Pamokos įsivertinimui, metodų įvairovei naudokite https://iqesonline.lt

Daugiau informacijos apie ugdymo turinį, vadovėlius, mokymo priemones, švietimo pagalbą mokytojui Ugdymo plėtotės centro svetainėje http://www.upc.smm.lt/