Tėvams

Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos mokytojai

Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos mokytojai

Dėl uniformos įsigijimo

Laisvos vietos 2020 - 2021 mokslo metams

Priėmimo į gimnaziją sąlygos

KAUNO R. AKADEMIJOS UGNĖS KARVELIS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO/IŠVYKIMO TVARKA

1. Mokinių priėmimą į Gimnaziją vykdo Gimnazijos direktorius ir mokinių priėmimo komisija.

2. Prašymai mokytis iš gyvenančių Gimnazijos aptarnavimo teritorijoje asmenų priimami nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki vasario 28 d. Gimnazijos aptarnaujama teritorija, vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu, yra Akademijos seniūnijos Akademijos miestelis, Ringaudų seniūnijos Kazliškių, Noreikiškių, Sakalų kaimai, ,,Nemuno“, „Rasos“ ir ,,Užuovėjos“ sodų bendrijos. Akademijos mokyklos-darželio "Gilė" ir Ringaudų pradinės mokyklos aptarnavimo teritorija (į pagrindinio ugdymo programos klases).

3. Savivaldybės tarybai iki einamųjų metų kovo 31 d. nustačius komplektų skaičių, priimami prašymai į Gimnazijoje esančias laisvas vietas.

4. Užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą priimamas Gimnazijos direktoriaus sudarytai komisijai įvertinus jo mokymosi pasiekimus (pagal poreikį).

5. Tėvai (globėjai, rūpintojai) teikdami prašymą mokytis prideda šiuos dokumentus:

 •  gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą (praėjusių arba einamųjų metų);
 •  vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją;
 •  pažymą apie mokymąsi arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą (į I g klasę), arba išsilavinimo pažymėjimą (į 5 ir III g klases);
 •  sveikatos pažymą;
 •  asmeninį  prisijungimo prie TAMO dienyno raktą (jei kitoje mokykloje naudojosi TAMO dienynu);
 •  gali būti pateikti kiti dokumentai, patvirtinantys pirmumo teisę.

6. Priėmimas mokytis į pirmąsias klases. Tėvai (globėjai, rūpintojai) be kitų dokumentų pateikia:

 • nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą ir brandumą mokyklai patvirtinančią išvadą-rekomendaciją (norintys leisti vaiką į pirmąją klasę nuo 6 metų),
 • rekomendaciją iš priešmokyklinio ugdymo įstaigos.

7. Tėvų (globėjų) prašymu vaikas gali būti priimamas į antrąją klasę, jeigu Gimnazijos direktoriaus nustatyta tvarka patikrinus jo žinias nustatoma, kad jis yra įsisavinęs pirmosios klasės ugdymo programą.

8. Priėmimas mokytis į pagrindinio ugdymo 5-8 klases. Tėvai, pageidaujantys leisti vaiką į 5 klasę pagal pagrindinio ugdymo programą,  Gimnazijos direktoriui pateikia:

 •  prašymą, jeigu mokėsi šioje gimnazijoje arba Ringaudų pradinėje mokykloje;
 •  prašymą ir gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą, jeigu mokėsi kitoje mokykloje;
 •  gimimo liudijimo kopiją;
 •  pradinio išsilavinimo pažymėjimą'
 •  standartizuotų testų "Mokinio ataskaitą" (jeigu 4 klasės pasiekimai buvo tikrinami standartizuotais testais).

9. Tėvai, pageidaujantys leisti vaiką į I g klases pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį, jeigu atvyksta iš kitos mokyklos, Gimnazijos direktoriui pateikia:

 •  prašymą ir gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą;
 •  gimimo liudijimo kopiją;
 •  mokymosi pasiekimų pažymėjimą;
 •  standartizuotų testų "Mokinio ataskaitą" (jeigu 8 klasės pasiekimai buvo tikrinami standartizuotais testais).

10. Priėmimas mokytis į vidurinio ugdymo programą. Mokytis į trečią Gimnazijos klasę pagal vidurinio ugdymo programą priimami mokiniai, pateikia Gimnazijos direktoriui:

 • prašymą (14–18 metų vaikas, turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą);
 • pagrindinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimą;
 • individualų ugdymo planą.

11. Jei norinčiųjų mokytis pagal vidurinio ugdymo programą yra daugiau negu laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami:

 • mokiniai, baigę Gimnazijoje pagrindinio ugdymo programą;
 • neįgalūs mokiniai;
 • neįgalių tėvų vaikai;
 • mokiniai pagal jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurie buvo pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir Gimnazijos teikiamas galimybes;
 • pagal mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus ir kt.);
 • gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;
 • esant vienodiems kriterijams, atsižvelgiama į prašymo pateikimo registracijos eilę.

12. Kitų mokyklų mokiniai, pageidaujantys mokytis ketvirtoje Gimnazijos klasėje pagal vidurinio ugdymo programą Gimnazijos direktoriui pateikia prašymą, individualų ugdymo planą ir mokymosi pasiekimų pažymėjimą.

13. Į likusias laisvas vietas iš Gimnazijai nepriskirtos aptarnavimo teritorijos pirmenybė teikiama:

 • vaikams našlaičiams;
 • vaikams, turintiems globėjus ar rūpintojus;
 • specialiųjų poreikių vaikams;
 • vaikams, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi Gimnazijoje.

14. Nuo rugsėjo 1 d. gimnazijoje pradėję mokytis mokiniai vaiko sveikatos pažymėjimą turi pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 15 d.

15. Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu ir sudaroma mokymo sutartimi.

16. Mokiniui išvykus iš mokyklos, jo asmens byla lieka Gimnazijoje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokymąsi, prašymą, mokyklai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos, nustatyto pavyzdžio pažyma apie mokymosi rezultatus.

17. Laikinas mokinio išvykimas gydytis ir mokytis įforminamas direktoriaus įsakymu, jame nurodoma laikino išvykimo priežastis.

 

PRAŠYMŲ FORMOS.

Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba - aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Tarybą sudaro 16 - 18 narių: 5 mokiniai, 5 mokytojai, 5 tėvai (globėjai, rūpintojai), 1 - 3 bendruomenės atstovai. Į Tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetų pirmininkų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – mokinių taryba, 1 – 3 vietos bendruomenės atstovus – gimnazijos direktorius. Tarybai vadovauja pirmininkas. Tarybos funkcijos:

 • teikia siūlymus dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • aprobuoja gimnazijos strateginį planą, metinę gimnazijos veiklos programą, gimnazijos darbo tvarkos taisykles, Gimnazijos Tarybos nuostatus, kitus gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus gimnazijos direktoriaus;
 • teikia siūlymų gimnazijos direktoriui dėl gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
 • išklauso gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų gimnazijos direktoriui dėl gimnazijos veiklos tobulinimo;
 • teikia siūlymų Kauno rajono savivaldybės tarybai dėl gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymų gimnazijos direktoriui;
 • teikia siūlymų dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugaus mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • skiria atstovus į atestacijos komisiją ir viešo konkurso laisvoms direktoriaus pareigoms eiti komisiją;
 • teikia siūlymų gimnazijos direktoriui vertinant darbuotojų darbo rezultatus, pareiškia nuomonę atestuojantis mokyklos vadovams;
 • Mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo iš gimnazijos klausimus;
 • sprendžia kitus, su gimnazijos veikla susijusius klausimus, kurie nėra priskirti kitoms mokyklos savivaldos institucijoms.

 

Gimanzijos tarybos elektroninio pašto adresas:  gimnazijos.taryba@ukg.lt

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos  tarybos nariai:

 

Pirmininkas: Vaiva Talat-Kelpšienė: kepsiene@gmail.com arba vaiva.talat-kelpsiene@ukg.lt 

 

Mokinių atstovai:

 1. Elijas Bačiauskas elijasbaciauskas@gmail.com
 2. Odeta Kumžaitė odeta.kumzaite@gmail.com
 3. Deimantė Balčiūtė balciute.deimante@yahoo.com
 4. Olivia Mona Mekionis oliviammekionis@gmail.com

 

Mokytojų atstovai

 1. Vaiva Talat-kelpšienė  vaiva.talat-kelpsiene@ukg.lt
 2. Aistė Vilimė aiste.vilime@ukg.lt
 3. Janina Kriščiūnienė janina.krisciuniene@ukg.lt
 4. Vida Naudžiūnaitė  vida.naudziunaite@ukg.lt
 5. Albinas Pugevičius albinas.pugevicius@gmail.com

 

Tėvų atstovai

 1. Kęstutis Juknevičius kestutis@khc.lt  
 2. Arturas Palekas  a.palekas@gmail.com
 3. Jurate Grineviciene jurate.grineviciene@gmail.com
 4. Kristina Navalinskienė kristina.navalinske@gmail.com
 5. Jūratė Jūrevičiūtė jurate.jureviciute@yahoo.com

 

Bendruomenės atstovai

 1. Kęstutis Juska kestutis.juska@gmail.com
 2. Skirmantas Nominaitis skirmantas.nominaitis@akademija.krs.lt
 3. Giedrius Pyrantas giedrius.pyrantas@gmail.com
 
 
 
 

Švietimo pagalbos specialistai

Švietimo pagalbos specialistai

Socialinė pedagogė Kristina Foktienė, 306 kab.

Socialinio pedagogo veikla:

 • Padeda mokiniams adaptuotis gimnazijoje;
 • Teikia mokiniams reikalingas socialines pedagogines paslaugas;
 • Padeda spręsti mokinių lankomumo, užimtumo, elgesio ir socialines problemas;
 • Organizuoja mokinių nemokamą maitinimą ir pavėžėjimą į gimnaziją;
 • Atstovauja ir gina vaiko teises gimnazijoje;
 • Vykdo prevencines programas;
 • Padeda tėvams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą;
 • Siekiant užtikrinti vaiko gerovę bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis.
Tel. 8 37 210865, el.paštas socialinis.pedagogas@ukg.lt
Visada esi laukiamas/-a 306 kabinete tiesiog pabūti, pasikalbėti ar kartu išgerti arbatos.

 

Socialinė pedagogė Eglė Jakštienė, 204 kab.

Socialinio pedagogo veikla:

 • Padeda mokiniams adaptuotis gimnazijoje;

 • Organizuoja ir vykdo tiriamąją veiklą gimnazijoje;
 • Teikia rekomendacijas gimnazijos bendruomenės nariams;
 • Teikia mokiniams reikalingas socialines pedagogines paslaugas;
 • Padeda spręsti mokinių lankomumo, užimtumo, elgesio ir socialines problemas;
 • Atstovauja ir gina vaiko teises gimnazijoje;
 • Vykdo prevencines programas;

Tel. 8 662 37708, el. paštas egle.jakstiene@ukg.lt

Visada esi laukiamas/-a 204 kabinete tiesiog pabūti, pasikalbėti ar kartu išgerti arbatos.

 

 

Psichologė Laimutė Milerė, 211 kab.

Gimnazijos psichologo pagrindinis tikslas - stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą. .

Kreipkis į gimnazijos psichologę dėl įvairių Tau iškilusių sunkumų ir rūpesčių:
 • jei iškyla sunkumų moksluose;
 • nesutari su draugais;
 • pykstiesi su tėvais ar mokytojais;
 • jautiesi vienišas, nemylimas;
 • tau liūdna, sunku ir tiesiog 214 kabinete tiesiog pabūti ir pasikalbėti.
 
* Konsultacijų laikas suderinamas individualiai

   

  Psichologė KAMILĖ ANTANAITYTĖ, 306 kab.

  Psichologo veikla:

  • Organizuoja ir vykdo tiriamąją veiklą gimnazijoje;
  • Teikia rekomendacijas gimnazijos bendruomenės nariams;
  • Organizuoja ir vykdo prevencines programas;
  • Atstovauja ir gina vaiko teises gimnazijoje;
  • Siekiant užtikrinti vaiko gerovę bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis.

  El. paštas ukgpsichologe@gmail.com

   

   

  Psichologės asistentė  IEVA JONAITYTĖ, 211 kab.

  El. paštas psichologas@ukg,lt

   

  Logopedė Aušra Knyšienė, 109 kab.

  Logopedo veikla:
  • Moko mokinius taisyklingai kalbėti ir reikšti mintis žodžiu ir raštu;
  • Taiso mokinių tarties, rašto trūkumus;
  • Padeda išmokti skaityti ir rašyti be klaidų tiems, kuriems nesiseka.
  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
  0900–1600 0900–1600 0900–1600 0900–1500 0900–1500

  Tel. 8-37 397296 arba el.paštas logopedas@ukg.lt

    

   Specialioji pedagogė Irma Mikulėnienė, 109 kab.

   Specialiojo pedagogo veikla:

   • Padeda mokiniams ir jų tėvams įveikti įvairius mokymosi sunkumus;
   • Konsultuoja parenkant mokomąsias programas.
   • Informuoja tėvus apie specialųjį ugdymą, konsultuoja vaiko ugdymo klausimais.
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
   - 730-1430 - 1330-1600 -

   Tel. 8-37 397296, mob.tel. 8 682 30674 el.paštas spec.pedagogas@ukg.lt

    

    Sveikatos priežiūros specialistė Inga Lukševičienė, 109 kab.

    Sveikatos priežiūros specialistės veikla:
    • Teikia pirmąją medicininę pagalbą;
    • Tvarko medicininę dokumentaciją;
    • Prižiūri higienos normų ir taisyklių laikymąsi gimnazijoje;
    • Konsultuoja mokinius, tėvus, mokytojus sveikos gyvensenos ir sveikatos klausimais;
    • Dalyvauja mokinių sveikatingumo ugdyme;
    • Dalyvauja rengiant sveikatinimo projektus, jų įgyvendinime;
    • Dalyvauja mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
    • Bendradarbiauja su visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis ir kt.;
    • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos susirinkimuose, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.
    Pirmoji medicininė pagalba:
    Kiekvienais metais, iki rugsėjo 15 d. vaikai privalo pristatyti sveikatos pažymėjimus (forma Nr. 027-1/a). Neturėdami informacijos apie vaiko sveikatos būklę, negalime užtikrinti jo sveikatą atitinkančio ugdymo per kūno kultūros pamokas, neformaliojo ugdymo užsiėmimus.
    Įvykus nelaimingam atsitikimui ar traumos atveju, suteikiama pirmoji medicininė pagalba. Reikalui esant kviečiama greitoji pagalba. Apie tai informuojami mokinio tėvai, klasės auklėtojas. Užtikrinamas saugus grįžimas į namus.
     
    Sveikos gyvensenos ugdymas: gimnazijoje mokinius, jų tėvus bei mokytojus sveikatos stiprinimo klausimais konsultuoja sveikatos priežiūros specialistė. Teikia moksleiviams žinių apie veiksnius, kurie palaiko ir stiprina sveikatą, apie įvairias su sveikata susijusias vertybes ir nuostatas, dalyvauja ugdymo proceso veikloje. Bendradarbiauja su tėvais, mokytojais, švietimo, sveikatos centrais ir kitomis institucijomis padedančiomis stiprinti sveikatą.
     
    Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
    730–1530 730–1530 730–1530 730–1530 730–1530
     Tel. 8-37 397296 arba el.paštas sveikatos.specialistas@ukg.lt
      

      

     Mokytojo padėjėja

     Jolanta Krivickienė

     Mokytojo padėjėjo veikla:

     Tel. 8 37 397296 , el.paštas   jolanta.krivickiene@ukg.lt  
      
      
      

     Psichologinės pagalbos telefonai

     Psichologinės pagalbos tarnyba
     Telefono numeris
     Darbo laikas
     Vaikų linija www.vaikulinija.lt
     116 111
     Kasdien 11.00-21.00
     Jaunimo linija www.jaunimolinija.lt
     8 800 28888
     Visą parą
     Vilties linija, psichologinė pagalba suaugusiems www.kpsc.lt
     8 800 60700
     Visą parą
     Pagalbos moterims linija
     8 800 66366
     I-V 10.00-21.00
     Dingusių žmonių šeimų paramos centras
     8 800 26161 8 5 2773135
     I-V 8.00-16.00
     Vaiko raidos centras
     8 5 275 75 64
     Visą parą

      

     Psichologinė pagalba internetu

     Vaikų linija
     Registruotis ir rašyti svetainėje: http://www.vaikulinija.lt
     Atsako per dvi dienas
     Jaunimo linija
     Registruotis ir rašyti svetainėje: http://jppc.lt/draugas
     Atsako per tris dienas
     Vilties linija
     Rašyti svetainėje: http://paklausk.kpsc.lt
     Atsako per tris dienas