Ugdymo karjerai centras

UGDYMO KARJERAI CENTRAS

Karjera – tai kelias, kuris prasideda jau mokantis mokykloje ir tęsiasi visą žmogaus gyvenimą. Svarbiausia šiame kelyje žinoti savo kryptį ir nuolat ieškoti galimybės užsiimti ne bet kokia, bet mėgstama, įdomia ir padedančia išreikšti save veikla.

Nuo 2013 metų sausio mėnesio Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Ugdymas karjerai gimnazijoje organizuojamas Ugdymas karjerai gimnazijoje organizuojamas vadovaujantis Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314 (Žin., 2012, Nr. 82-4284).

Ugdymo karjerai koordinatorius koordinuoja ir teikia karjeros paslaugas gimnazijoje. Ugdymą karjerai gimnazijoje vykdo karjeros koordinatorė Audronė Gaidienė, 306 kab.,

I

II

III

IV

V

14.30-17.00

15.00-17.00

12.00-15.00

14.30-17.00

12.00-15.00

*Dėl individualių konsultacijų laiko prašau tartis iš anksto e. paštu: karjeraukg@gmail.com  facebook: Ugdymas karjerai UKG

„Prieš renkantis, kuriuo keliu pasuksi baigęs mokyklą, svarbu žinoti apie save kuo daugiau, suvokti koks esi iš tikrųjų, o ne kokį tave nori matyti kiti. Ko nori Tu ir ką gerai sugebi, o ko niekada nenorėtum daryti. Kad ir kaip būtų keista, dauguma žmonių taip ir nugyvena visą gyvenimą, kitus pažindamai geriau nei patys save. Ar niekada apie tai nesusimąstei?“

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Ugdymas karjerai gimnazijoje organizuojamas vadovaujantis Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314 (Žin., 2012, Nr. 82-4284).

Ugdymo karjerai koordinatorius koordinuoja ir teikia karjeros paslaugas gimnazijoje. Ugdymas karjerai pradiniame ugdyme integruojamas į pasaulio pažinimo dalyką, kitų dalykų turinį ir neformaliųjų švietimą. Pagrindiniame ir viduriniame ugdyme ugdymas karjerai integruojamas į visų dalykų programų turinį, neformalųjį švietimą. Karjeros kompetencijos ugdomos teikiant mokiniams asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais, organizuojant seminarus ir užsiėmimus. Gimnazijoje organizuojamas profesinis informavimas ir veiklinimas pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, praktikas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis. Mokiniams, mokinių tėvams ir gimnazijos bendruomenei teikiama karjeros planavimui ir vystymui reikalinga informacija, supažindinama su tos pačios ir aukštesnės pakopos studijas, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles.

 

Karjeros koordinatorės veikla gimnazijoje:

 • sudaro mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;
 • padeda mokiniams ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
 • organizuoja profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą (pvz.: projektinė veikla);
 • teikia individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas; •  padeda rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
 • teikia informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.).
 • bendradarbiauja ir organizuoja susitikimus su aukštųjų mokyklų  atstovais, socialiniais partneriais ir kitomis organizacijomis;
 • dalyvauja projektinėje veikloje (pvz.: projekte „Moksleivių praktikos savaitė“, projekte „Kam to reikia“, „Sėkmės mokykla“ ir kt.)

 

Teikiamos individualios konsultacijos, kuriose:

 • padedama išsiaiškinti mokinių ugdymo karjerai planavimo žingsnius;
 • padedama spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu – mokymusi (mokinio ugdymo plano suderinimas su mokinio karjeros planu, periodiniai planų aptarimai), švietimo teikėjo, mokymosi ar studijų krypties, mokymosi formų rinkimasis) ir profesinės veiklos rinkimusi;
 • padedama susidaryti karjeros planą;
 • padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti profesiją (atliekami tinkamumo profesijai testai);
 • padedama kelti mokymosi, karjeros ir gyvenimo tikslus ir rasti adekvatų būdą juos įgyvendinti –rengiami individualūs karjeros planai;
 • teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų mokymo programomis;
 • informuojama, kur galima mokytis norimos specialybės;
 • supažindinama su bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų, aukštųjų neuniversitetinių mokyklų pagrindines studijas, taisyklėmis;
 • informuojama, kokius mokomuosius dalykus pasirinkti norint stoti į pasirinktą studijų sritį, specialybę;
 • mokoma, kaip pildyti prašymą, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas bendrojo priėmimo metu; •  mokoma rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
 • ir kt.